Положення про самоврядування учнів Старовижівського професійного ліцею

І. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування Старовижівського професійного ліцею (далі ліцею) – добровільна молодіжна громадська доброчинна позапартійна організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу ліцею, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості колективу, формуванні в усіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, які зазначені у Статуті ліцею та Єдиних вимогах до учнів.

Адреса об’єднання: 44400 Волинська обл., смт. Стара Вижівка, вул. Забілицька, 4, тел. (03346) 2-11-06, 2-15-96.

E-mail: stprof2006@RAMBLER.RU

1.2. Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими документами та цим Положенням.

1.3. Учнівське самоврядування організується з учнів ліцею.

1.4. Учнівське самоврядування групи – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування ліцею.

1.5. Для координації роботи учнівського самоврядування за власним бажанням призначаються консультанти з числа адміністративно-педагогічного та адміністративно-допоміжного персоналу, які консультують учнів відповідно роботи окремих напрямків.

ІІ. Мета і завдання

2.1. Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та організаторської активності учнів шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.

2.2. Головною метою учнівського самоврядування є:

- захист прав та інтересів своїх членів;

- інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

- розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в ліцеї.

2.3. Завдання учнівського самоврядування:

- формування навичок самоврядування. соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;

- формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

- формування життєвої компетентності, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

- розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

- залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;

- об’єднання учнів ліцею для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

- розвиток світогляду учнів старших курсів для формування цивілізаційної компетентності.

ІІІ. Члени учнівського самоврядування, їх права та обов'язки

3.1. Члени учнівського самоврядування мають право:

3.1.1. Обирати та бути обраним до керівних органів учнівського самоврядування; регулярно отримувати інформацію про діяльність ради.

3.1.2. Вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення діяльності органів учнівського самоврядування.

3.1.3. Вносити на розгляд керівних органів ради пропозиції та запити й отримувати обґрунтовані відповіді.

3.1.4. Дискутувати, критикувати, відстоювати власну точку зору з усіх питань щодо діяльності учнівського самоврядування.

3.1.5. Особисто брати участь у зборах при обговорені питань.

3.1.6. У будь-який час вийти з органів учнівського самоврядування і виконувати всі вимоги Положення про учнівське самоврядування.

3.2. Члени учнівського самоврядування зобов’язані:

3.2.1. Дотримуватись положення про учнівське самоврядування.

3.2.2. Виконувати рішення, постанови, прийняті загальними зборами та керівними органами учнівського самоврядування.

3.2.3. Брати участь у досягненні мети реалізації завдань органів учнівського самоврядування.

3.2.4.Піклуватись про авторитет та імідж ліцею.

3.2.5.При порушенні або невиконанні норм, закріплених вище, член учнівського самоврядування може бути виключений з органу учнівського самоврядування.

ІV. Керівні органи учнівського самоврядування

4.1. Вищий орган учнівського самоврядування ліцею – загальні збори, які збираються не менше одного разу на рік, з представниками делегатів від колективних членів (кожної навчальної групи). Позачергові збори скликаються на вимогу голови ради учнівського самоврядування чи 1/3 членів учнівського самоврядування.

4.2. До виняткової компетенції загальних зборів входить:

- затвердження та внесення змін і доповнень до положення і програми учнівського самоврядування;

- вибори учнівського самоврядування;

розгляд і затвердження звітів ради;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію учнівського самоврядування;

- оцінка діяльності учнівського самоврядування та його органів.

Збори можуть вирішувати й інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

4.3.  В період між зборами вищим виконавчим органом є рада учнівського самоврядування.

4.4. Голова учнівського самоврядування здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу центрів, проводить засідання ради учнівського самоврядування ліцею.

4.5. Голова учнівського самоврядування, його заступник, голови центрів обираються на загальноліцейних зборах, які проводяться один раз на рік шляхом голосування. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

4.6. Голова ради учнівського самоврядування підписує угоду про співробітництво з адміністрацією ліцею, батьківським комітетом.

4.7. Голова учнівського самоврядування має право:

- укладати угоди від імені ради;

скликати позачергові збори ради за ініціативою одного з членів ради;

- представляти інтереси ради у відносинах з іншими об’єднаннями, установами громадянами;

- затверджувати статут, положення, інші документи;

- у межах своєї компетенції давати розпорядження і доручення обов’язкові для всіх членів ради;

- здійснювати контроль за виконавською дисципліною, координувати роботу центрів, проводити і приймати участь у проведенні загальноліцейних лінійок, засіданні ліцейної ради, збори учнівського самоврядування;

4.8. Рада учнівського самоврядування складається з представників органів самоврядування колективів груп – активних, дисциплінованих учнів

4.9. До складу ради учнівського самоврядування входять: старости навчальних груп, його заступник, голови центрів.

4.10. До компетенції ради належить:

- представлення та захист інтересів ради та її членів у взаєминах з іншими організаціями;

- керівництво громадською діяльністю ради в межах компетенції, яка визначається зборами;

- відповідальність за ведення та збереження документації,

- скликання загальних зборів, затвердження їхнього порядку денного;

- прийняття рішення про входження ради до інших громадських об’єднань і вихід із них;

- затвердження символіки учнівського самоврядування.

Рада проводить свої засідання раз на місяць.

Рада узгоджує  роботу спеціалізованих центрів, що створюються за окремими напрямками діяльності. До  складу учнівського самоврядування входять такі сектори самоврядування:

1. Навчальний сектор „Знання”;

2. Сектор суспільно-корисних та добрих справ;

                        3. Сектор культурно-масової та спортивної роботи;

                        4. Сектор учнівської етики, дисципліни та порядку;

                        5. Рада гуртожитку;

6. Сектор ліцейної служби новин.

4.11. Сектори самоврядування є структурними елементами системи учнівського самоврядування.

Це добровільне об’єднання учнів, яке формується на початку навчального року з числа учнів ліцею у залежності від інтересів дітей.

Кількість секторів самоврядування визначається виходячи з основних напрямків роботи ліцею, інтересу учнів.

Мета сектору – розвиток інтересу і творчих здібностей учнів, формування активної життєвої позиції.

Планування роботи сектор здійснює самостійно, виходячи з основних положень річного плану розвитку ліцею та традицій, що склались.

Затвердження плану роботи проводиться на зборах секторів самоврядування.

Для керівництва та організації роботи сектору створюється рада сектору, до якої, як правило, входить не більше одного представника від кожного колективу навчальної групи.

Рада сектору обирає свого лідера, який керує роботою. Голова сектору входить в раду. Голова  сектору звітує про виконану роботу на засіданні ради.

Рада сектору збирається не менше одного разу на місяць для планування і координації подальшої роботи.

Консультування та педагогічне консультування здійснює педагог-наставник (викладач, заступник директора, методист, керівники підрозділів, представники адміністративно-педагогічного персоналу).

За активну участь у конкурсах, дослідженнях, роботу у секторі, учні отримують моральне та матеріальне заохочення.

4.12. Сектор може бути утвореним не менше, ніж із 3 членів ради (бажано 7 – по одному від навчальної групи). Голову обирають відкритим голосуванням із членів сектору.

4.13. Голови секторів очолюють напрямки діяльності самоврядування ліцею, планують щотижневу роботу, проводять спільну роботу з консультантами, координують та контролюють роботу секторів, звітують перед учнями ліцею про роботу напрямку не рідше одного разу на квартал на загальноліцейній лінійці.

4.13. Заступник голови ради здійснює роботу щодо активізації діяльності секторів, контролює виконання рішень засідань ліцейної роботи, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності голови виконує його обов’язки.

V. Символіка

5.1. Прапор.

Прапор – офіційний відмінний знак об’єднання, опис якого фіксується в установчих документах

5.2. Гімн ліцею

Гімн – офіційна урочиста пісня, яка нарівні з гербом і прапором символізує повну суверенну єдність затверджується в положенні та інших установчих документах ліцею.

5.3. Герб.

Герб – емблема, відмінний знак, поєднання предметів, котрим надається символічного значення, що виражають певні традиції власника.

VІ. Порядок внесення змін і доповнень до положення

6.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться за рішенням загальних зборів учнів ліцею.

VІІ. Порядок припинення учнівського самоврядування 

7.1. Припинення діяльності учнівського самоврядування відбувається через реорганізацію або ліквідацію відповідно до чинного законодавства.

7.2. Реорганізація учнівського самоврядування проводиться за рішенням загальних зборів, якщо за неї проголосувало не менш 2/3 членів учнівського самоврядування, присутніх на загальних зборах. При цьому всі права та обов'язки учнівського самоврядування переходить до правонаступника.

7.3. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію учнівського самоврядування, створює ліквідаційну комісію.

 

Статут учнівської ради Старовижівського професійного ліцею 

І. Загальні положення

1.1. Учнівська рада ліцею є виконавчим органом учнівського самоврядування. Вона покликана активно сприяти згуртованості колективу ліцею, формуванню у всіх учнів свідомого та відповідального відношення до своїх прав і обов’язків, які зазначені у Статуті ліцею, у Єдиних вимогах до учнів і Статуті про учнівську раду.

1.2. Рада складається із представників органів самоврядування навчальних груп – активних дисциплінованих  учнів І-ІІІ курсів, учнів груп з10-и місячним терміном навчання та голови ради.

1.3. Кількісний склад учнівської Ради визначається числом учнів І-ІІІ курсу та учнів груп з10-и місячним терміном навчання.

1.4. Рада обирається на загальноліцейній конференції, яка проводиться один раз на рік.

1.5. Учнівська Рада проводить свої засідання 2 рази на рік.

ІІ. Завдання і зміст роботи

2.1. Сприяти педагогічному колективу ліцею у подальшому розвитку в учнів активної життєвої позиції. У вихованні національної свідомості, у створенні необхідних комфортних умов для розвитку в учнів їх здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності.

2.2. Учнівська Рада ліцею організує роботу системи учнівського самоврядування ліцею.

2.3. Рада бере участь у створенні центрів самоврядування та юнацьких організацій та об’єднань.

2.5. Рада підбиває підсумки роботи центрів, юнацьких організацій за тиждень, місяць, семестр, рік .

2.6. Учнівська Рада керує центрами дисципліни та порядку, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, суспільно корисних справ, зовнішніх та внутрішніх зв’язків, культури та дозвілля.

2.7. Рада сприяє розвитку навичок самообслуговування, виховання свідомої дисципліни та культури поведінки, а також виконання учнями Статуту ліцею та Єдиних вимог для учнів.

ІІІ. Організація роботи учнівської ради

3.1. Із числа своїх членів Рада обирає голову та його заступника , як правило учня ІІ курсу; керівників центрів учнівського самоврядування.

3.2. Голова Ради (під час його відсутності його заступник) організовує роботу Ради, підводить підсумки роботи на загальноліцейних лінійках щотижня.

3.3. Засідання Ради проводиться один раз на тиждень у четвер. На засіданні слухається звіт голів центрів про роботу за тиждень. Один раз в семестр слухаються на загальноліцейній лінійці звіти про роботу центрів учнівського самоврядування.

3.4. Гласність роботи Ради, оперативність доведення його рішень до кожного учня забезпечується регулярною інформацією членів Ради на групових зборах, через газету, загальноліцейну лінійку.

3.5. Рада сприяє роботі усіх центрів, контролює санітарний стан ліцею та організацію чергування по ліцею.

  IV. Рада і групові колективи

4.1. Зв’язок Ради з колективами груп здійснюється через голів (старост) учнівського самоврядування груп, які обираються на зборах групи на початку навчального року і затверджуються наказом директора ліцею.

4.2. Збори групи – колективний орган учнівського самоврядування групи – проводяться не менше одного разу на місяць.

4.3. На зборах групи приймаються рішення з питань діяльності колективів груп, слухається інформація про рішення Ради і намічаються конкретні заходи щодо їх виконання.

4.4. Голова (староста) учнівського самоврядування організовує роботу учнів щодо виконання рішень Ради та зборів групи, дає доручення учням, забезпечує підготовку проведення зборів групи. Під   час чергування групи по ліцею є відповідальний по ліцею.

 V. Рада та центри самоврядування

5.1. Зв'язок Ради з центром самоврядування здійснюється через голів центрів самоврядування.

5.2. Робота центрів самоврядування здійснюється на підставі положення про даний центр.

VI. Рада та педагогічний колектив

6.1. Педагогічний колектив надає допомогу Раді у згуртуванні ліцейного колективу та колективу групи, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їх творчих здібностей.

6.2. Директор ліцею всебічно сприяє роботі Ради, визначає педагогів-консультантів, голі центрів самоврядування, координує діяльність Ради, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи Ради.

6.3. Практичний психолог планує та організовує роботу школи лідерів груп і центрів самоврядування, дає їм рекомендації щодо вдосконалення роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню своїх обов’язків, надає допомогу членам Ради, які навчаються в школі лідерів.

6.4. Класний керівник (куратор групи) координує роботу групи та учнівського самоврядування групи, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи.

6.5. Заступник директора з навчально-виховної роботи здійснює педагогічне керівництво центрами самоврядування: координує роботу центрів та їх голів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи. Надає допомогу при плануванні, корекції та підбитті підсумків роботи.

6.6. Лідер групи – голова учнівського самоврядування групи організовує роботу учнів щодо виконання рішень ради та класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку зборів навчальної групи. Під час чергування групи по ліцею є відповідальним черговим по ліцею.

 

Групові збори

Мета – розвиток учнівського самоврядування, згуртування первинного колективу, формування громадської думки, залучення всіх учнів до організаторської діяльності.

Головне завдання – привчити учнів говорити, відстоювати і аргументовано доводити свою думку, поважати погляди інших, вести дискусію тощо.

Класний керівник на учнівських зборах має право:

-          брати участь у роботі учнівських зборів із правом одного голосу;

-          надавати методичну допомогу організаторам зборів, не підміняючи їх в роботі;

-          володіти ініціативою скликання учнівських зборів і внесення в порядок денний питання, пов’язаного із життям і діяльністю учнівського колективу;

-          всебічно підтримувати громадську і творчу ініціативу, активність учнів, їх самостійність.

Групові збори:

-          планують та аналізують роботу групи;

-          розподіляють громадські доручення, заслуховують звіти про їх виконання;

-          готують пропозиції щодо виставлення оцінок за поведінку і суспільно-корисну  працю;

-          вирішують питання заохочення та стягнення, шляхи покращення роботи тощо.

            На збори можна запрошувати батьків, викладачів предметників, членів учнівської ради.

            Головою зборів є староста групи.

 Групові збори – найвищий виконавчий орган групи, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу в місяць.